Reklamačný poriadok

Všeobecné informácie

Ak ste si objednali tovar, ktorý nie je úplne podľa vašich predstáv, radi vám ho vymeníme alebo vrátime peniaze.

 • Pri výmene tovaru zasielate produkty späť na vlastné náklady (pokiaľ nie je určené inak).
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy od nás dostanete 100 % uhradenej ceny tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru, nie však skôr, ako nám tovar odovzdáte alebo preukážete, že ste tovar odoslali.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nesiete náklady za vrátenie tovaru.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:

PROPERTY MANAGER, s.r.o.
Záhradnícka 4139/1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Pri reklamácii môžete vyplniť online reklamačný formulár alebo využiť vzorový formulár Výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, reklamácia zaslaný prostredníctvom poštových služieb alebo e-mailom, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti ako je druh žiadosti, identifikácia kupujúceho a tovaru, ktorého sa žiadosť týka.

Doplňujúce informácie nájdete v časti Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Všeobecné obchodné podmienky.

Postup pri výmene tovaru

Pri výmene tovaru je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 1. Tovar k nám musíte odoslať najneskôr v 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky.
 2. Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, neporušený, s pôvodnými visačkami, v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja.
 3. Vrátená zásielka musí obsahovať originál alebo kópiu faktúry.
 4. Pred alebo po odoslaní tovaru vyplňte online reklamačný formulár. Alternatívne môžete využiť aj vzorový formulár Výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, reklamácia s požiadavkou na výmenu tovaru a potrebnými náležitosťami na identifikáciu kupujúceho a produktu, ktorého sa výmena týka. Vzorový formulár nám pošlite e-mailom alebo ho pribaľte k tovaru.
 5. Balíček nesmie byť zaslaný na dobierku. V takom prípade nebude zásielka prevzatá.
 6. Náklady spojené so zaslaním tovaru späť znáša v plnej výške kupujúci.

Vo vlastnom záujme vám odporúčame balíček posielať doporučene a poistený na hodnotu tovaru. V prípade straty, či znehodnotenia ho tak budete môcť s podacím číslom zásielky u dopravcu reklamovať.

Po preskúmaní neporušenosti a korektnosti tovaru bude uskutočnené výmena. Vymenený tovar bude odoslaný na vašu adresu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť vašu požiadavku na výmenu tovaru akceptovať a tovar vám pošleme späť.

Postup pri vrátení tovaru

V súlade s platnými zákonnými normami máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 1. Tovar k nám musíte odoslať najneskôr v 14. deň po odoslaní odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 2. Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, neporušený, s pôvodnými visačkami a v originálnom obale. Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja.
 3. Vrátená zásielka musí obsahovať originál alebo kópiu faktúry.
 4. Pred alebo po odoslaní tovaru vyplňte online reklamačný formulár. Alternatívne môžete využiť aj vzorový formulár Výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, reklamácia s požiadavkou na vrátenie tovaru a potrebnými náležitosťami na identifikáciu kupujúceho a produktu, ktorého sa vaša žiadosť týka. Vzorový formulár nám pošlite e-mailom alebo ho pribaľte k tovaru.
 5. Pokiaľ bol súčasťou objednávky aj darček zdarma, musí zákazník taktiež vrátiť aj darček zdarma. Vrátený darček musí taktiež spĺňať podmienku č. 2 týchto pravidiel, viď vyššie.
 6. Balíček nesmie byť zaslaný na dobierku. V takom prípade nebude zásielka prevzatá.
 7. Náklady spojené so zaslaním tovaru späť znáša v plnej výške kupujúci.

Vo vlastnom záujme vám odporúčame balíček posielať doporučene a poistený na hodnotu tovaru. V prípade straty, či znehodnotenia ho tak budete môcť s podacím číslom zásielky u dopravcu reklamovať.

Po preskúmaní neporušenosti a korektnosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí.

Peňažná čiastka vám bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet, ktorý uvediete vo vyplnenom formulári „Výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, reklamácia“..

Zaplatená čiastka bude vrátená v zákonnej lehote 14 dní, avšak nie skôr, ako nám tovar doručíte alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť vašu požiadavku na vrátenie peňazí akceptovať.

Postup pri reklamácii poškodeného tovaru

Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, pokiaľ nie je určené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. V prípade vady či poškodenia výrobku máte právo tento tovar u nás reklamovať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté najmä:

 • mechanickým poškodením tovaru;
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu priamo určenému Predávajúcim alebo výrobcom;
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
 • úpravou zo strany Kupujúceho, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy;
 • v dôsledku pôsobenia prírodných živlov alebo vyššej moci.

V prípade neistoty, či výrobok spĺňa podmienky k oprávnenej reklamácii, môžete s nami druh závady alebo ďalší postup skonzultovať na zákazníckej linke (+421 911 883 815 ) alebo e-mailom na adrese otazka@totojesuper.sk, kde môžete priložiť aj fotografie poškodeného tovaru na posúdenie.

Pri zasielaní tovaru na reklamáciu je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 1. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabalený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu.
 2. Vrátená zásielka musí obsahovať originál alebo kópiu faktúry.
 3. Pred alebo po odoslaní tovaru vyplňte online reklamačný formulár. Alternatívne môžete využiť aj vzorový formulár Výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, reklamácia s požiadavkou na reklamáciu tovaru a potrebnými náležitosťami na identifikáciu kupujúceho a produktu, ktorého sa reklamácia týka. Vzorový formulár nám pošlite e-mailom alebo ho pribaľte k tovaru.

Bez vyššie uvedeného nebude možné identifikovať pôvod a závadu tovaru.

Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie po dohovore s vami predĺžiť.

Výsledkom reklamačného konania býva, podľa povahy vady, najčastejšie:

 • oprava poškodeného výrobku, pokiaľ je to možné;
 • výmena produktu kus za kus;
 • výmena produktu za iný model;
 • dodatočná zľava na daný produkt;
 • vrátenie peňazí bezhotovostným prevodom na účet.

Pri uznanej reklamácii máte právo na preplatenie nákladov spojených so zaslaním tovaru, v najnižšej možnej miere pre bezpečnú zásielku. Túto sumu musíte preukázateľne doložiť. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na preplatenie nákladov spojených so zaslaním tovaru na reklamáciu.

V prípade neoprávnenej reklamácie vám reklamovaný produkt vrátime bez toho, aby sme ho opravili/vymenili.

Ak by ste mali akékoľvek doplňujúce otázky, kľudne nás kontaktujte.