Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú a sú záväzné pre právne vzťahy uskutočnené na webstránke totojesuper.sk (internetový obchod, e-shop) a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane vystupuje ako Predávajúci spoločnosť PROPERTY MANAGER, s.r.o., IČO: 46 570 403, DIČ: 2023475047, IČ DPH: SK2023475047, so sídlom Záhradnícka 4139/1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76784/B a na druhej strane vystupuje Kupujúci.

Všetky zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú v rámci týchto Obchodných podmienok, sú uzavreté v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Ak je tovar objednávaný prostredníctvom internetu, obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

Obsah

1. Výklad pojmov
2. Informácie pred uzavretím zmluvy
3. Informácie o Predávajúcom
4. Zmluva
5. Ceny
6. Proces objednania, dodacie podmienky
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku Kupujúcim
7b. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim
8. Reklamácia
9. Ochrana osobných údajov
10. Záverečné ustanovenia

1. Výklad pojmov

Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené slová (v akomkoľvek gramatickom tvare), začínajúce veľkým písmenom, nasledovný význam:

Predávajúci
Obchodná spoločnosť PROPERTY MANAGER, s.r.o., IČO: 46 570 403, DIČ: 2023475047, IČ DPH: SK2023475047, so sídlom Záhradnícka 4139/1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76784/B. Spoločnosť PROPERTY MANAGER, s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, resp. spoločnosť PROPERTY MANAGER, s.r.o. je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci
Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Internetový obchod, e-shop
Elektronický obchod prevádzkovaný Predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok totojesuper.sk a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne totojesuper.sk, prípadne ďalšími internetovými obchodmi prevádzkovanými Predávajúcim.

2. Informácie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci uvádza nasledujúce skutočnosti:

 1. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho.
 3. V prípade zmlúv uzatvorených v rámci týchto VOP sa nejedná o zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.
 4. Ceny tovarov a služieb uvádzané na webových stránkach prevádzkovanými Predávajúcim sú konečné, a ďalej vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru  alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, pričom v prípade osobného odberu je náklad na dodanie 0 €.
 5. Poučenie o práve na odstúpenie od kúpnej zmluvy, podmienky, lehota a postupy pre uplatnenie tohto práva sú  upravené v článku 7 týchto VOP.
 6. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve Predávajúceho, pričom registrovaní Kupujúci majú vo svojom profile prístup k údajom o svojich objednávkach.
 7. Vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy totojesuper.sk (kontaktný formulár na stránke Kontakt), e-mailovej adresy otazka@totojesuper.sk, prípadne sa Kupujúci môže so svojou sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

Orgán dozoru

V súlade s § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI
so sídlom v Bratislave
pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
Tel.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106
Fax: 02/ 58 272 170
E-mail: ba@soi.sk

Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov ARS

Spotrebiteľ môže využiť príslušný subjekt ARS po tom, čo predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní. Kupujúci má možnosť obrátiť sa na príslušný subjekt ARS on-line na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme ARS vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu ARS online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Zoznam subjektov a ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov sú uvedené na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane informácií pred uzavretím zmluvy a s reklamačným poriadkom, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v dobe odoslania objednávky.

3. Informácie o Predávajúcom

Prevádzkovateľ elektronického obchodu, adresa a miesto podnikania

PROPERTY MANAGER, s.r.o.
Záhradnícka 4139/1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46 570 403
DIČ: 2023475047
IČ DPH: SK2023475047

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 76784/B.

Kontaktné údaje

Jana Králiková
Mobil: +421 911 883 815
E-mail: janka@totojesuper.sk

Zákaznícka linka

Tel.: +421 911 883 815

Prevádzkové hodiny zákazníckej linky

Pondelok až piatok, 9:00 – 16:00

Bankové spojenie

Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0029 9116 4258
BIC/SWIFT: SUBASKBX

4. Zmluva

4.1 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatváraná prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. ponukou, umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na webovej stránke prevádzkovanej Predávajúcim. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim. Predávajúci je povinný v krátkej dobe potvrdiť prijatie objednávky, a to na Kupujúcim zadaný e-mail, pričom v prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku je prílohou tohto potvrdenia aktuálne znenie VOP Predávajúceho, Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a Formulár na odstúpenie od zmluvy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na vznik kúpnej zmluvy. Vniknutú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo rušiť len na základe preukázateľnej dohody zmluvných strán, či na základe zákonných dôvodov.

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku je pred podaním objednávky Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré boli do objednávky vložené, vrátane možnosti Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

4.2 Ostatné dojednania

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu kúpnej zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté zo vzťahov založených kúpnou zmluvou, podliehajú výhradne právnemu poriadku Slovenskej republiky a budú riešené na príslušných súdoch Slovenskej republiky.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Uzavretím kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu. Kupujúci sa teda stane vlastníkom veci až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, a to vrátane dokladov, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní Kupujúcemu  nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade s kúpnou zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu vtedy, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu tak, že ju poskytne prvému dopravcovi na prepravu. K odovzdaniu veci Kupujúcemu dôjde v okamihu, kedy mu vec dodá dopravca.

V prípade, že Predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru (vecí) ako bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzavretá i na prebytočné množstvo len v prípade, že ju Kupujúci bez zbytočného odkladu neodmietol.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, zabalí Predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak absentujú zvyklosti, Predávajúci tovar zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí Predávajúci tovar na prepravu.

Vec je vadná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje taktiež plnenie dodaním inej veci a ďalej vady v dokladoch nutných pre užívania veci.

Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na Kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa prejaví v neskoršom období. Právo Kupujúceho založí i neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kupujúci si vec podľa možností prezrie v čo najskoršej dobe a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Zodpovednosť za škodu prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Taký istý následok má neprevzatie veci Kupujúcim, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať.

Škoda na veci, ktorá vznikla po riadnom odovzdaní veci Kupujúcemu, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by Predávajúci škodu spôsobil porušením svojich povinností.

Omeškaním zmluvnej strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení vhodným spôsobom predať na účet strany v omeškaní potom, čo strane v omeškaní bola poskytnutá dostatočná primeraná lehota na prevzatie veci. To platí tiež v prípade omeškania zmluvnej strany s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

5. Ceny

Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné. Ceny v e-shope sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Toto ustanovenie sa nedotýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikačné prostriedky na diaľku.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

6. Proces objednania, dodacie podmienky

6.1 Objednávanie

Kupujúci obdrží plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke tovaru.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi prostredníctvom elektronického obchodu (e-shopu) totojesuper.sk.

Predávajúci v súvislosti s objednávaním odporúča Kupujúcemu uskutočňovať objednávky cez elektronický obchod (e-shop) prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho. V momente, keď je objednávka uskutočnená, Predávajúci z dôvodu bezpečnosti Kupujúcemu odporúča odhlásiť sa zo svojho profilu.

6.2 Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom;
 2. na dobierku pri doručení tovaru (platbu v hotovosti alebo platobnou kartou hradí Kupujúci prepravcovi – Kupujúci hradí navyše tzv. poplatok za dobierku vo výške 1 €);
 3. platba cez online platobnú bránu (prostredníctvom platobnej karty alebo cez internet banking).

V prípade, že Kupujúci zvolí typ platby „bankovým prevodom“, uskutoční platbu na účet uvedený ako „bankové spojenie“. Ako „variabilný symbol“ použije Kupujúci číslo svojej objednávky. Údaje k platbe obdrží Kupujúci po uskutočnení objednávky na ním zadaný e-mail.

Spôsob platby tovaru si Kupujúci určuje pri objednávke a je iba v jeho kompetencii. Predávajúci neurčuje, akým spôsobom bude za tovar zaplatené.

6.3 Dodacie podmienky

Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti doručenia tovaru Kupujúcemu:

 1. Osobný odber (La Patisserka, Krížna 3, Bratislava), cena: 0 €;
 2. Slovenská pošta + platba bankovým prevodom/online platba, cena: 2,70 €/3,90 € (väčšie produkty);
 3. Slovenská pošta + platba na dobierku, cena: 2,70 € + poplatok za dobierku 1 €

Pri objednávke tovaru v hodnote vyššej ako 35 € má Kupujúci dopravu zadarmo.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je Kupujúci povinný ihneď oznámiť e-mailom na adresu otazka@totojesuper.sk, v ktorom popíše zistené nedostatky.

Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6.4 Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci taktiež zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, keď Kupujúci vec prevzal:

 1. má vec vlastnosti, ktoré si zmluvné strany vzájomne dohodli, a ak také dojednania nie sú, tak také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočnenej,
 2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
 3. vec zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzoru alebo predlohe, v prípade, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy,
 4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:

 1. veci predanej za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. opotrebenia veci spôsobenej jej obvyklým užívaním,
 3. u použitej veci vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, alebo
 4. veci, ak to vyplýva z povahy veci.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo v prípade, ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je Predávajúci zaviazaný, a jedná sa o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.5 Podstatné porušenie kúpnej zmluvy

V prípade, že je vadné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má Kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale v prípade, že sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 2. na odstránenie vady opravou veci;
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady, oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho, to však neplatí, ak žiada Kupujúci opravu vady, ktorá sa časom ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Predávajúci vady v primeranej lehote, či oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že si nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranej lehote, alebo, že by vykonanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné problémy.

6.6 Nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

V prípade, že Predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci  právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

V prípade, že Kupujúci neoznámi vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, ako ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Zárukou na akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá k použitiu pre obvyklý účel alebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá i na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu. Ak bola vec podľa kúpnej zmluvy odoslaná, záručná doba začína plynúť od doručenia na miesto určenia.

Kupujúci nemá práva zo záruky v prípade, že po prechode nebezpečia škody na veci na Kupujúceho vadu spôsobila vonkajšia udalosť.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich so zodpovednosťou Predávajúceho za vady na tovare môžu upraviť ustanovenia týchto VOP, ktoré sa týkajú reklamácie.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku Kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Platí, že lehota 14 dní beží odo dňa uzavretia zmluvy, pričom ak sa jedná o:

 1. kúpnu zmluvu, tak odo dňa prevzatia tovaru;
 2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, tak odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, tak odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný o svojom odstúpení informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho vyhlásenia (napr. listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb či e-mailom). Kupujúci je oprávnený použiť online reklamačný formulár alebo vzorový formulár Odstúpenie od zmluvy. Použitie online reklamačného formulára alebo vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy nie je povinnosťou Kupujúceho.

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej vyššie uvedenej lehoty.

Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.1 Dôsledky odstúpenia od zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy, musí zaslať alebo osobne doručiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od Predávajúceho obdržal, a to na svoje náklady. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ Kupujúci odošle tovar späť Predávajúcemu pred uplynutím štrnástich dní.

V prípade, že sa predmetom zmluvy bude tovar, ktorý zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou, ponesie Kupujúci priame náklady spojené s vrátením tovaru. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 40 €.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

V prípade, že odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakou cestou, akou mu boli peňažné prostriedky zaslané.

V prípade, že odstúpi od zmluvy Kupujúci, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho;
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 8. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil;
 10. o oprave alebo údržbe uskutočnenej na mieste určenom Kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. V prípade, že vrátenie predmetu bezdôvodného obohatenia nie je možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Na darčeky poskytované zadarmo nie je možné uplatňovať akékoľvek práva Kupujúceho.

7b. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.totojesuper.sk. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu, a to prevodom na účet kupujúceho alebo iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.

8. Reklamácia

8.1 Všeobecné ustanovenia

Kupujúci je povinný oboznámiť sa dostatočným spôsobom s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie pred samotným objednaním tovaru.

Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s podmienkami reklamácie, ktoré sú uvedené na tomto mieste.

Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnú žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva Predávajúci namiesto záručného listu Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, Predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce.

Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Celé reklamačné konanie sa riadi platnou právnou úpravou Slovenskej republiky a je záväzné pre všetky zúčastnené strany.

8.2 Záručná doba

Záručná doba je:

 1. u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;
 2. u tovaru použitého 12 mesiacov (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. –  charakteristika je vždy uvedená pri tovare – pokiaľ nie je uvedená, má sa za to, že ide o tovar nový, nepoškodený a kompletný).

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

8.3 Záručné podmienky

Pre uplatnenie reklamácie môže Kupujúci využiť online reklamačný formulár, prípadne vzorový formulár Výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, reklamácia (nutné vypísať a pribaliť k tovaru). Po jeho vyplnení a odoslaní zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu:

PROPERTY MANAGER, s.r.o.
Záhradnícka 4139/1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Kupujúci môže zaslať reklamovaný tovar na reklamačné konanie prepravnou službou na adresu prevádzky Predávajúceho, ktoré je zároveň servisným miestom. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a balík by mal obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), okrem toho Predávajúci odporúča priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru. Predávajúci taktiež odporúča zvoliť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácií.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v návode na použitie) nasledujúcimi spôsobmi (výluky):

 1. mechanickým poškodením tovaru;
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, ktoré sú priamo Predávajúcim alebo výrobcom určené;
 3. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, inštaláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 4. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií alebo všeobecnými zásadami;
 5. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
 6. tovar, ktorý bolo upravovaný zákazníkom a vznikla vada v dôsledku tejto úpravy;
 7. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípade, ak reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú značné znečistené alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistenie obvyklé.

8.4 Servisné stredisko

Adresa servisného strediska: PROPERTY MANAGER, s.r.o., Záhradnícka 4139/1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.

Záručný i pozáručný servis tovaru zaisťuje PROPERTY MANAGER, s.r.o. v sídle spoločnosti (viď Kontakty).

U tovaru zasielaného prostredníctvom prepravných spoločností nie je súčasťou kúpnej zmluvy montáž ani inštalácia výrobku. Predávajúci nie je v takom prípade povinný Kupujúcemu zaistiť montáž, alebo inštaláciu výrobku.

V prípade, že objednaný tovar vyžaduje odbornú montáž či inštaláciu, a zároveň je tovar zasielaný prostredníctvom prepravných spoločností, nie je povinnosťou Predávajúceho túto montáž zaistiť. V takýchto prípadoch si musí Kupujúci odbornú montáž či inštaláciu tovaru na vlastné náklady zaistiť sám, a to v špecializovanom servise alebo na adrese servisného miesta.

8.5 Vybavenie reklamácie

Zhoda s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Kupujúci má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 1. ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 2. ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva patria Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 3. ak ide o iné chyby neodstrániteľné a Kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale Predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak Kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

O spôsobe vybavenia reklamácie Predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s Kupujúcim – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a Kupujúci má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má Kupujúci tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

8.6 Spoločné ustanovenia

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

9. Ochrana osobných údajov

Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho.

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a/alebo sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné uskutočnenie dodávky.

Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Objednaním tovaru alebo služby Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s kúpnou zmluvou, ako aj pri všetkých ďalších právnych vzťahoch súvisiacich s touto kúpnou zmluvou, podliehajú obchodnému tajomstvu.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25. 8. 2017 a rušia predchádzajúce znenie VOP, pričom sú k dispozícií v sídle a prevádzke Predávajúceho alebo v elektronickej podobe na webstránke totojesuper.sk.